ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За продажба на поземлен имот, представляващ празен терен с идентификатор 35064.501.9766 по КККР на гр. Каварна

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 11.05.2023 год. от 14:15 часа в заседателната зала на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на поземлен имот, представляващ празен терен с идентификатор 35064.501.9766 по КККР на гр. Каварна, с площ от 600 кв. м., УПИ XXII-9766, кв. 99 по действащия регулационен план на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10 м.), на основание Заповед № 486/19.04.2023г. на кмета на община Каварна. Началната тръжна цена на имота - обект на търга е 26 400,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул. ”Добротица” № 26, от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. до 05.05.2023г. Цената на един комплект е 50,00 лв. Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на     2 640,00 лв. да се плати по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17:00 часа на 09.05.2023г. Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17:00 часа на 10.05.2023г. в деловодството на община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед в работни дни от 09:00ч. до 11:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите.

Необходими документи за участие приложени към заявлението: Квитанция за закупени тръжни книжа; Вносна бележка за внесен депозит; Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна; Декларация за запознаване с тръжната документация; Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата; Декларация за обработка на лични данни; Декларация за извършен оглед на имота; Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.