ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 509/21.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 509/21.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 509/21.04.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХХ и УПИ XXI в кв.10 по РП на с. Божурец, общ. Каварна.