ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления за издадени заповеди

Обявление за издадена
Заповед № 463/19.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 463/19.04.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ VII в кв. 15 по РП на с. Топола, общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 464/19.04.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 464/19.04.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ ХХХV, УПИ XXXVI, УПИ XXXVII и УПИ XLIV в кв. 1 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.