ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за взето Решение № 615/28.02.2023 г. на Общински съвет - Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 615/28.02.2023 г. на Общински съвет - Каварна се допуска изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на два броя сондажни кладенци в ПИ с идентификатор 65543.23.3 в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна.