ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 292/14.03.2023 г. на кмета на Община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 292/14.03.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 292/14.03.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 35064.500.708 по КК и КР на СО Старите лозя, гр. Каварна, общ. Каварна.