ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Община Каварна уведомява всички заинтересовани лица, че на интернет страницата на Общината е публикуван Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА и във връзка с чл. 77 от АПК всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването на настоящото съобщение и Анализа. Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Община Каварна – Деловодство, адрес: гр.Каварна, ул.“Добротица“ No26 или на e- mail: obshtina@kavarna.bg

Мотиви
Анализът на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет се разработва съгласно
изискванията на чл.37, ал.1 от Наредбата за планиране на социалните услуги. Планирането на социалните услуги на национално ниво се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги, която се приема от Министерския съвет по предложение на Министъра на труда и социалната политика. Критериите за определяне на услугите и максималният брой на потребителите в Националната карта на социалните услуги се определят от Наредбата за планирането на социалните услуги съобразно броя и демографския профил на населението.

Съгласно чл.35, ал.1 от Закона за социалните услуги, Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на изготвени от общините Анализ на потребностите от социални услуги и Предложения за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

На основание чл.42 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и предложението.

Анализът на потребностите от социални услуги на общинско ниво е етап от процеса на стратегическо планиране на социалните услуги на областно ниво.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социално-икономически проблеми, демографски тенденции, информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура в община Каварна, осигурени човешки ресурс, достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Анализът обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от социални услуги в Община Каварна и ще допринесе за планиране на дейности за подобряване качеството на живот на населението в общината. Анализът е съобразен с приоритетите, заложени в Плана за интегрирано развитие на община Каварна за периода 2021-2027 г.

Цели

Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели:

Осигуряване на равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната политика;

Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;

Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.

Очаквани резултати
Планиране потребностите на Община Каварна от социални и интегрирани здравно- социални услуги и възможността да бъдат създадени нови такива на територията и.

ОБЯВЛЕНИЕ     АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ КАВАРНА     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБЩИНА КАВАРНА

Приложение № 1 - желаещи     Приложение № 2 - образование     Приложение № 3 - здравеопазване

Приложение № 4 - персонал     Приложение № 5 - карта     Приложение № 6 - критерии