ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на Община град Добрич

       Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение „Увеличаване капацитета на инсталации на Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, Генерал Тошево и Балчик, находящо се в с. Стожер, общ. Добричка и използване на пречистени отпадъчни води за поливане на зелени площи, миене и технологични нужди“ с възложител Община град Добрич  ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 306 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 10.03.2023 г. до 24.03.2023 г. вкл.

       Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна 9650, ул. „Добротица” № 26 и в Министерството на околната среда и водите, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22.