ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Жоро Иванов

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Жоро Иванов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.459 по КККР на с. Камен бряг, представляващ УПИ ХIII-459 в кв.11 по регулационния план на с. Камен бряг , община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ИПР/ в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КК и КР на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР за част от кв.11 в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КК и КР на с. Камен бряг се предвижда обособяване на нов УПИ отреден за ПИ 35746.501.43 в част от уличната отсечка.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.