ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления за взети решения

Обявление за взето
Решение № 579/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 579/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна се допуска изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ към РП на с. Божурец, общ. Каварна за изграждане на външно ел. захранване на ППС №4401 на „Цетин България“ ЕАД, разположена в ПИ с идентификатор 05009.501.235 по КККР на с. Божурец.

Обявление за взето
Решение № 580/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 580/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна се допуска изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 2 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове)

Обявление за взето
Решение № 581/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 581/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна се допуска изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 3 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове и КЛ с кабелни шкафове)

Обявление за взето
Решение № 582/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че с Решение № 582/30.12.2022 г. на Общински съвет - Каварна се допуска изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План-схема /ПС/ към РП на СО Топола, с. Топола, общ. Каварна за изграждане на ВКЛ 0.4kV от МТП 1 „Топола“ (4 клона със СБС стълбове) и продължение на същ. клон от КТП 2 „Топола“.