ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 60/20.01.2023 г. на кмета на Община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 60/20.01.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 05009.501.383 по КК и КР на с. Божурец, общ. Каварна.