ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявления за издадени заповеди

Обявление за издадена
Заповед № 55/19.01.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 55/19.01.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на лан за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XХХIII в кв. 51 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.

Обявление за издадена
Заповед № 56/19.01.2023 г. на кмета на Община Каварна.
Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 56/19.01.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация /ПЗ/ за УПИ V, УПИ и VI XVI в кв. 55 по РП на с. Българево, общ. Каварна.