ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Ваня Дошева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ваня Дошева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.459 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация (ИПР) в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КК и КР на с. Камен бряг,общ. Каварна.С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР за част от кв.11 в обхвата на ПИ 35746.501.43 по КК и КР на с. Камен бряг се предвижда обособяване на нов УПИ отреден за ПИ 35746.501.43 в част от уличната отсечка. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.