ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА

 

Валидно от дата 11.01.2023 г.

До дата 18.01.2023 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА

 

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 57а, ал. 2 от Закона за устройството на територията (ЗУТ) и в изпълнение на т. 3 от Заповед № 979 / 10.10.2022 г. на Кмета на община Каварна за премахване на незаконосъобразно поставения преместваем обект „Дървена барака“, съобщава на:

НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици на обект „Дървена барака“ и на заинтересовани лица по смисъла на чл. 22, ал. (1) от „Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Каварна“, че в 10,00 ч на 18.01.2023 г. ще започне принудително премахване на незаконосъобразно поставения преместваем обект „Дървена барака“ по реда на чл. 57а, ал. 7 от ЗУТ по възлагане на Община Каварна за сметка на собствениците на преместваемия обект.

Обект „Дървена барака“ е поставен в имот с идентификатор 72693.600.44 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, с НТП „За второстепенна улица“, публична общинска собственост, представляващ част от ул. „Тиризис“ в Курортен комплекс „КАРВУНА“, местност „Иканталъка“, с. Топола, община Каварна, област Добрич и в имот с идентификатор 72693.600.54 по КККР на с. Топола, община Каварна, област Добрич, частна собственост.

На основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), след изтичането на 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, то се смята за връчено.

 

Изготвил: ………………….

инж. Костадин Костов

гл. специалист в отдел „УТИ“

Дата: 11.01.2023 г.