ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за издадена Заповед № 8/06.01.2023 г. на кмета на Община Каварна.

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 8/06.01.2023 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II, УПИ III, УПИ XI и УПИ XII в кв. 205 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна.