ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение по чл.32 от ДОПК от отдел „Местни данъци и такси” с изх. № 2 от 05.01.2023 г

12753.32 . 2 05.01.2023