ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява за процедура за подбор за длъжност медицинска сестра по Договор № BG05M9OP001-2.002-0170-С001 за реализиране на проект „Независим живот за гражданите на Каварна”

лого на проекта.jpg

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0170-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Община Каварна за реализиране на проект по процедура № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

ОБЩИНА КАВАРНА

1. ОБЯВЯВА, процедура за подбор за длъжност медицинска сестра 1 бр. за 15 месеца до 31.10.2017 г.

2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ:

С одобрения кандидат за заемане на длъжността „Медицинска сестра” ще се сключи граждански договор при спазване на разпоредбите на ЗЗД. Продължителност на осигурена заетост е до приключване на дейностите по проекта, при заетост по 4 часа на ден. Възнаграждението по договора се осигурява по проект „Независим живот за гражданите на Каварна” № BG05M9OP001-2.002-0170–С001, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

3. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

3.1 Да са пълнолетни български граждани;

3.2 Да не са осъждани;

3.3 Да не страдат от заболявания, за които е противопоказана трудова заетост в областта на предоставяне на услугите.

3.4 Лица в трудоспособна възраст или в пенсионна възраст;

3.5 Средно или висше образование - диплома за медицинско образование.

3.6 Професионален опит - в сферата на хуманитарните дейности, медицинска сестра, в социалната сфера, хирургия, терапия и /или услуги и мотивация за работа в социалната сфера са предимство.

3.7 Опит при изпълнение на проекти – предимство.

4. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА”

4.1 Участва в организирне на дейността на звеното за услуги в домашна среда;

4.2 Осъществява индивидуално медицинско консултиране на потребителите от целевата група по проекта, също така и медицинско консултиране на домашните помощници и личните асистенти;

4.3 Отговорен е за качественото управление в съответствие с нормативната база за предоставяне на медицински услуги;

4.4 Предоставяне на медицински услуги – на ниво мед. сестра, на потребителите от целевата група по проекта, изразяващи се в измерване на витални показатели (кръвно налягане, измерване на кръвна захар и др.) на място и/или в дома на потребителите;

4.5 Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитоси при рискови за това пациенти;

4.6 Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;

4.7 При необходимост осъществява връзка с личните лекари на потребителите от целевата група по проекта;

4.8 Участие при разработването на индивидуалните планове за грижи на всеки член от целевата група;

4.9 Участие в осъществяването на дейности, свързани с взаимодействие с всички заинтересовани страни по проблемите на хората с увреждания, техните семейства, възрастните хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация;

4.10 Водене необходимата документация и отчетност;

4.11 Познава и прилага нормативната уредба в сферата на социалните услуги;

4.12 Познава подробно всички дейности, свързани с услугата „Домашен помощник” и „Личен асистент”;

4.13 Изготвя месечен отчет за дейността си;

4.14 Извършва ежемесечни посещения по домовете на потребителите по график утвърден от ръководителя на проекта;

4.15 Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;

4.16 Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на потребителите и техните семейства;

4.17 Отговаря за правилното и своевременно водене и съхранане на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”;

5. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

5.1 Заявление за кандидатстване – Приложение 1;

5.2 Автобиография – в Еuropass формат, на български;

5.3 Документ за самоличност (за справка);

5.4 Копие на диплома за завършено образование;

5.5 Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./- при наличието на такива;

5.6 Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв във автобиографията си и това му носи предимство);

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 11.07.2016 Г. ДО 20.07.2016 Г. (ВКЛ.) В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КАВАРНА.

6. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР

Подборът протича в два етапа:

6.1 Подбор по документи;

6.2 Ако се появи повече от един кандидат, комисията ще направи подбор по документи;

Всички постъпили заявления за участие в подбора в рамките на обявения срок ще се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Каварна. Комисията изготвя протокол.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на община Каварна, ул.”Добротица” № 26.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат в сградата на община Каварна, град Каварна, ул.”Добротица” 26, ет. 3, стая №312.

За повече информация: гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, ет. 3, стая 312, телефон за връзка: 0570/ 8 18 37

Прикачени файлове