ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за “изграждане на хидромелиотативно съоръжение -система за капково напояване„ в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна с Възложител  „КЕЙ ЕНД БИ ФУДС” ЕООД, гр. Бургас   ще бъде осигурен в сградата на общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 08.07.2016г.  до 22.07.2016 г. вкл.
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.