ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води в ПИ № 66281.22.37 в землището на с.Септемврийци, общ.Каварна и система за капково напояване на масиви от маточина и орехи” с Възложител  „ГРИЙН ПЛАНЕТ” ЕООД, гр. Варна   ще бъде осигурен в сградата на общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 08.07.2016г.  до 22.07.2016 г. вкл.      
 Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4