ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за Проекта за санитарно-охранителни зони около минерален водоизточник Р-33а „Тузлата-Бялата лагуна”

 Съгласно чл.39, ал.2 от Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съобщаваме на заинтересованите лица, че е изработен Проект за санитарно-охранителни зони около минерален водоизточник Р-33а „Тузлата –Бялата лагуна”, с.Топола, общ. Каварна.
Проектът е на разположение на заинтересованите лица в сградата на община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая 309, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа за периода от 12.07.2016г. до 12.08.2016 г.
Писмени становища и възражения могат да се представят в срок до 12.08.2016г. в деловодството на Община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в Басейнова Дирекция „Черноморски Район”, гр. Варна, ул. „Панагюрище” № 17.