ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник отдел ”Устройство на територията и инвестиции”, при Дирекция „Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности”в Общинска администрация г