ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Началник отдел ”Евроинтеграция и обществени поръчки” при Дирекция „Устройство на територията, екология, инвестиционни и икономически дейности” в Общинска администрация гр.