ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.08.2016 год. от 10.00 часа

ОБЩИНА  КАВАРНА
обявява на 25.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд, на лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Обектите на търга са идентифицирани по КККР на съответното землище, като земеделски парцели -пасища и мери и подробно описани в Приложение №1, което е неразделна част от заповед № 773/ 02.08.2016г. на кмета на Община Каварна, по землища, начална тръжна цена и депозит за всеки имот. 
 Кандидатства се изборно за отделни имоти с обявената им площ, в различни землища.
За обявените на търга пасища и мери, към момента не са налични данни дали са включени в специализирания слой по чл. 5 ал.2  от Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ. Сключването на договор за наем не гарантира подпомагане на земеделския производител.
 Оглед на имотите всеки работен ден от 08:00ч. до 12:00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч., от датата на обявяването до крайния срок за подаване на предложенията, по кадастралната карта в стая № 206 ет.2 в сградата на Община  Каварна, ул.”Добротица” № 26, а на място може да се направи съвместно с кметския наместник на съответното населено място.
 Срок на договора за наем – една година (стопанската 2016/ 2017 година.)
Документите и указанията за участие в търга се получават от община Каварна, стая №206, ет.2, всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч  до 22.08.2016г., след заплащане на цената от 10,00 лв. за един комплект тръжна документация, внесена в касата на общината, невъзстановима след приключване на процедурата
Депозитната вноска в размер определен за всеки имот в Приложение №1 към заповедта, да постъпи до 17.00ч на 23.08.2016 год. в касата  или по сметка на Община Каварна в ”ЦКБ” АД гр.Добрич   BIC код СЕСВВGSF  с/ка  BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Документите за участие в търга се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост надписан с предмета на търга, името на участника, а за юридически лица и ЕИК на фирмата и адрес в деловодството на община Каварна всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч до 23.08.2016г.
Необходими документи за участие:
• Декларация, че участникът няма не погасени задължения към държавата и общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ;
• Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
• Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;
        Справки на тел.: 0570/818-19.

Прикачени файлове