ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение в Държавен вестник бр. 55 от 19.07.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за пуп-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24, по КККР на с. Топола, община Каварна, от водоем на ИА ,,Пътища”, гр. Добрич, преминаващ през имоти с идентификатори 72693.600.113, 72693.154.38, 72693.154.37, 72693.154.30, 72693.154.28 и 72693.154.24, по КККР на с. Топола, община Каварна.
Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 55 от 19.07.2016 г. и е поставено на информационното табло в общинска администрация Каварна на 09.08.2016 г.