ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Димитър Павлов Атанасов

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Димитър Павлов Атанасов в качеството си на собственик на имот с идентификатор 05009.200.250 по КККР на с. Божурец, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 739/27.07.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ ПИ 05009.200.329 по КККР на с. Божурец, община Каварна, област Добрич. Заповедта може да се обжалва на основание чл. 215, ал. (1) и (4) от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.