ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Юлияна Илиева Борисова – представител на ЕТ „Анелия-Юлияна Борисова”, че е издадена Заповед № 561/ 02.06.2016 г. на кмета на община Каварна

Препис на заповедта е в прикачения файл.

Прикачени файлове