ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на отдел „Устройство на територията и инвестиции” до "ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич

Община Каварна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК съобщава на Николай Янакиев Колев – управител на "ПРЕСА“ ЕООД и Димитър Димитров Димитров - собственик на капитала на ,,ПРЕСА“ ЕООД с ЕИК 148092358, гр. Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от Закона за устройство на територия № 4 / 27.07.2016г. от служители на отдел ,,Устройство на територията и инвестиции“ при община Каварна

Препис на констативния акт по чл. 57а, от ЗУТ № 4/ 27.07.2016г. е в прикачения файл.

Прикачени файлове