ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Емил Цаков Ташев

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, съобщава на Емил Цаков Ташев в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35745.501.633 по КККР на с. Камен бряг, че е издадена заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г., с която се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ XXX в кв. 22` по плана на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич.

Заповедта може да се обжалва на основание чл. 215, ал. (1) и (4) от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.