ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна”

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна”.
Дейностите по проекта  включват реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и съоръжения в селата Българево и Видно, общ. Каварна.
Инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. В района няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Реализацията на проекта няма да окаже трансгранично въздействие. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Реконструкцията и експлоатацията на вътрешната водопроводна мрежа и съоръженията не са свързани с използването на природни ресурси.
При осъществяване на дейностите, залегнали в инвестиционното предложение няма да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха.
 При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани строителни отпадъци, които ще бъдат транспортирани за депониране в Регионалното депо в с. Стожер. 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до формиране на  отпадъчни води.


  Становища и възражения се приемат в деловодството на Община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и РИОСВ – Варна, на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4