ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение за „Pеконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”

 На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Pеконструкция на улица „Сава Ганчев”, град Каварна”.
Дейностите по проекта  включват ремонтни дейности на уличната настилка, реконструкция на тротоарните площи и подмяна на уличното осветление.
Инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. В района няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Реализацията на проекта няма да окаже трансгранично въздействие. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
За реконструкцията на ул. „Сава Ганчев” ще се използват чакъл, пясък, асфалт и др. Експлоатацията на улицата не е свързана с използването на природни ресурси.
При осъществяване на дейностите, залегнали в инвестиционното предложение няма да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха.
При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани строителни отпадъци, които ще бъдат транспортирани за депониране в Регионалното депо в с. Стожер. 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до формиране на  отпадъчни води.


  Становища и възражения се приемат в деловодството на Община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и РИОСВ – Варна, на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4