ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна.

О Б Я В Л Е Н И Е  за конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна.

Публикувано на: 07.09. 2016г.
Валидно до: 17. 10. 2016г., 17:00 ч.
 О Б Я В Л Е Н И Е      
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАВАРНА
ул. "Добротица" № 26, ет.3
 На основание Решение № 140 по Протокол №11 от 02.08.2016г.
ОБЯВЯВА КОНКУРС
 за възлагане
 на управлението на „МБАЛ-Каварна”ЕООД гр. Каварна.

1. Обявява конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ–Каварна” ЕООД, гр. Каварна. Конкурсът ще се проведе на три етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, както следва:
І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;
ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
ІІІ етап - събеседване с кандидатите.
3. ТЕМА предмет на събеседването на ІІІ етап от конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ–Каварна” ЕООД, гр. Каварна:
"Проект за управление и организация на дейността на МБАЛ Каварна за периода 2016 - 2019 г. в съответствие с действащата нормативна уредба".
4. До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:
- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина,  и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
5.  Необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени:
5.1. Необходими документи:
- Заявление за участие в конкурса - по образец;
- Молба свободен текст;
- Автобиография;
 - Актуално свидетелство за съдимост
- Нотариално заверени копия от диплом за завършено висше образование и други документи удостоверяващи квалификация.
- Копие от трудова или служебна книжка.
- Програма за развитие на дейността на “МБАЛ–Каварна” ЕООД, гр. Каварна за тригодишен период.
За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
1. плик № 1 съдържа - необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;
2. плик № 2 съдържа - програма за развитие на дейността на "МБАЛ-Каварна" ЕООД, гр. Каварна за тригодишен период
- Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.
- За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
5.2.Документите за участие в конкурса се подават в запечатан плик в Деловодството на община Каварна, гр. Каварна, ул. „Добротица”№26, ет.3 в срок до 17:00 часа на 17.10.2016 г.
6. Конкурсът да се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала ет.2  на следните дати и часове:
6.1. На 20.10.2016 г.,14:00 часа Комисията за провеждане на конкурса заседава, като отваря пликовете на участниците по реда на тяхното постъпване, в присъствието на кандидата, подал заявлението, за участие.
6.2. В срок до 17:00 часа на 20.10.2016 г., включително Комисията за провеждане на конкурса обявява списъци на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.
6.3. В срок до 17:00 на 28.10.2016 г., включително Комисията за провеждане на конкурса отваря пликовете с разработките на кандидатите, допуснати до втория етап на конкурса, оценява разработките на кандидатите и обявява списък на кандидати с техните оценки, както и списък на кандидатите, допуснати до третия етап на конкурса, на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна.
До третият етап на конкурса се допускат кандидати, получили оценка не по-ниска от „мн. добър 4,50" по шестобалната система.
6.4. Събеседването с допуснатите кандидати да се проведе в сградата на Община Каварна, заседателна зала ет. 2 на 31.10.2016 г. от 14:00 часа.
7. В тридневен срок от провеждането на конкурса Комисията по провеждането му ще изготви и предложи чрез Кмета на Община Каварна, решение за одобрение от Общински съвет - Каварна. С Решението ще се определи кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на останалите участници. При равни други условия кандидатите с образователно - квалификационна степен „магистър" по „Здравен мениджмънт" или по „Здравен мениджмънт и обществено здравеопазване" имат предимство пред тези със степен „бакалавър" и останалите кандидати. В петдневен срок от утвърждаване на решението от Общински съвет -Каварна, Комисията по провеждането на конкурса ще обяви класирането на таблото за обяви на община Каварна и в интернет страницата на община Каварна и ще уведоми участниците в конкурса за това.
8. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и чл. 6 от Наредба №9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Общински съвет Каварна назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав, както следва:
1. Д-р Светла Ангелова – директор на РЗИ Добрич;
2. Д-р Бисерка Пачолова – директор на РЗОК Добрич;
3. Д-р Росица Стоянова – общински съветник в Общински съвет-Каварна;
4. Веселина Енчева – общински съветник в Общински съвет - Каварна;
5. Инна Иванова – юрист консултант в община Каварна.

    Председател на Общински съвет Каварна:     /П/ 
                                                  /Кр. Кръстев/            
 

Прикачени файлове