ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Информация за напредъка по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0170-С001,с наименование „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” ОП ”РЧР” 2014-2020 Г.

5b8c05945a68f4555b2f01a9f3b4b360.jpg

Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с цел надграждане постигнатите добри резултати по схемите „Алтернативи“, „Помощ в дома“ и процедура „Нови алтернативи“.  По проекта е разкрито отново Звено за почасово предоставяне социални услуги към Домашен социален патронаж – Каварна. Към настоящия момент в Звеното се предоставят интегрирани социално-здравни услуги, психологическо консултиране и супервизия за създаване на благоприятна среда за живот на 91 лица с увреждания, в т.ч. и деца, и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация. Грижи за тях полагат общо 58 лица, назначени на трудов договор, като личен асистент и домашен помощник. Ръководителят и техническият сътрудник към звеното за почасово предоставяне социални услуги, извършват ежемесечни посещения в домовете на ползвателите на услугите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга. Също така се проследява, дали наетите лични асистенти и домашни помощници изпълняват задълженията си като такива, съгласно длъжностната си характеристика.  Ежемесечно се провеждат и супервизии - групови и индивидуални, както с доставчиците на социални услуги така и с екипа на звеното за услуги в домашна среда. При супервизиите личните асистенти и домашните помощници имат възможност да се консултират с професионалисти, относно срещани затруднения в работния процес и да получат насочване, към по-добри решения.
От месец август се предоставят и още две услуги, психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност и медицинска грижа, медицинско консултиране на потребителите  от целевите групи по проекта, също така и медицинско консултиране на домашните помощници и личните асистенти.
Всички услуги, които се предоставят по проекта ще продължат до 31.10.2017 г., когато приключват дейностите по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“
        
От екипа на проекта