ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение за НЧ „СЪГЛАСИЕ – 1890”, гр.Каварна

 На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Ремонт, реконструкция и модернизация на НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна, общ. Каварна

Дейностите по проекта  включват:

• ремонт на част от покрив над театрална зала;

• ремонт стълбище – връзка между покрив и втори етаж на сградата;

• частичен ремонт на покрив над сцената;

• ремонт на покрив над склад за реквизит;

• смяна на улуци и подмазване на козирки на покрив;

• боядисване на сцена;

• подмяна на плочник и изолация;

• козметичен ремонт на гримьорни;

• оборудване на гримьорни;

• подмяна на дървена с алуминиева дограма – 1 ви етаж.

Инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. В района няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство. Реализацията на проекта няма да окаже трансгранично въздействие. За изпълнението на проекта не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма наличие на връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Ремонта, реконструкцията и модернизацията на НЧ „Съгласие – 1890”, гр. Каварна не са свързани с използването на природни ресурси.

При осъществяване на дейностите, залегнали в инвестиционното предложение няма да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха.

 При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани строителни отпадъци, които ще бъдат транспортирани за депониране в Регионалното депо в с. Стожер. 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до формиране на  отпадъчни води.

 Становища и възражения се приемат в деловодството на Община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и РИОСВ – Варна, на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4