ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 929/12.09.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 929/12.09.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията. 
1. подробен устройствен план-план за регулация и застрояване
2. инвестиционен проект за изграждане на „Система за органична хидропоника”
в имот с идентификатор 07257.16.131 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич;