ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Гергана Колева Костадинова

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията, съобщава на Гергана Колева Костадинова в качеството и на собственик на апартамент в сграда с идентификатор 35064.501.1124.2 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройстевн план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в обхват за УПИ VІ-1124 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (3) и ал. (5) от Закона за устройството на територията заинтересованите могат да се запознаят с проекта в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и отправят своите възражения, искания и предложения до общинска администрация Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица”, № 26 в 14-дневен срок от настоящото съобщение.