ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Елена Валериева Белин

Община Каварна на основание 61, ал. (3) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 129, ал. (2) от Закона за устройството на територията, съобщава на Елена Валериева Белин в качеството си на собственик на имот с идентификатор 35746.501.631 по КККР на с. Камен бряг, че със заповед на кмета на община Каварна № 860/18.08.2016 г. се одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) засягащ УПИ XXX-632 в кв. 22` по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич.
Заповедта може да се обжалва на основание чл. 215, ал. (1) и (4) от Закона за устройството на територията пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14-дневен срок от настоящото съобщение