ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (1) от Закона за устройството на територията съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ въздушен електропровод 20 kV отклонение от въздушен електропровод „Гимназия” до трафопост в имот с идентификатор 35064.501.4159 по кадастралната карта на гр. Каварна, община Каварна, със следните засегнати имоти:
Имот с идентификатор 35064.112.49 по кадастралната карта на гр. Каварна-общинска собственост, представляващ земеделска територия, лозови насаждения, и имот с идентификатор 35064.112.18 по кадастралната карта на гр. Каварна-общинска собственост, представляващ земеделска територия, полски път. 
Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.
Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 70 от 09.09.2016 г. и е поставено на информационното табло в общинска администрация Каварна на 
21.09.2016 г.