ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг на 20.10.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на празен терен с площ от 161 кв.м, част от ПИ № 35064.501.3649 по КККР на град Каварна, урегулиран в УПИ № ХІІ в кв.326 по ПУП на гр.Каварна, целия с площ от 1384 кв.м, за поставяне и ползване на телекомуникационни съоръжения.
Начална тръжна наемна цена 322,00лв. /без ДДС/ на месец.
 Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 17.10.2016год., като цената на един комплект е 10.00 лв. 
 Депозитна вноска, представляваща 10% от наемната цена, в размер на 32,20 лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26, до  17.00 часа. на  18.10.2016 год.  
 Срока за подаване на заявленията до 17.00 часа на 19.10.2016г. в деловодството на Община Каварна ул.”Добротица” № 26.
  Оглед – 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите.

   Необходими документи за участие:
•    Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•    Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•    Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

  Справки на тел.: 0570/8-18-19.