ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 27.10.2016г от 11:00 часа в залата на общината, на втори етаж – стая №209

ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 27.10.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 За отдаване под наем на петно № 80 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна ул.”Г. Кирков”, с площ от 16 кв.м, за извършване на търговска дейност.
Начална тръжна наемна цена 32,00лв. /без ДДС/ на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 24.10.2016год., като цената на един комплект е 10.00 лв. /десет лева/.
 Депозитна вноска, представляваща 30% от наемната цена, в размер на 9,60 лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26, до  17.00 часа. на  25.10.2016 год. Срока за подаване на заявленията и документите е  до 17.00 часа на 26.10.2016г. в деловодството на Община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  

 Необходими документи за участие:
Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

        Справки на тел.: 0570/8-18-19.