ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на отдел "Екология и зелена система"

 Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на две водовземни съоръжения за подземни води   и система за напояване на полски култури в ПИ №  65543.23.11”, в землището на с. Свети Никола, общ. Каварна, област Добрич с Възложител  „ЕКОМАКС” ЕООД,  гр. Добрич   ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 05.10.2016г.  до 19.10.2016 г. вкл.
       
 Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.