ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 1146/08.11.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1146/08.11.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 65543.22.8 по КККР на с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич.