ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява за инвестиционно предложение на Община Каварна

На основание чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС, Община Каварна уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Детска площадка в градски парк гр. Каварна” в гр. Каварна, общ. Каварна, област Добрич”.
Дейностите по проекта  включват изграждане на нова детска площадка с площ 300 
кв.м. на територията на градски парк в гр. Каварна, общ. Каварна. Предвижда се монтиране на следните съоръжения:
          - комбинирано детско съоръжение за катерене, лазене, пързаляне – 1бр.;
          - детско съоръжение за люлеене – 1бр.;
          - люлка тип „Везна” – 1 бр.;
          - детска беседка с пейки и маса – 1бр. 
Инвестиционното предложение е част от Проект, одобрен и финансиран от ПУДООС, в рамките на Кампанията „За чиста околна среда – 2016г.”
С реализацията на инвестиционното предложение  ще се създаде по-добра жизнена среда за   децата, с което ще се повиши тяхната физическа и познавателна активност. 
Инвестиционното предложение ще се реализа в границите на съществуващ парк, и по конкретно в част от УПИ ХLVІ, кв. 5 по регулационния план на гр. Каварна, общ.Каварна. Имотът е с предназначение за „озеленяване”. 
Територията на инвестиционното предложение не е в близост до и не засяга елементи на Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. В района няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.   
Територията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии  
 Реализацията на проекта няма да окаже трансгранично въздействие. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
При реализацията на инвестиционното предложение  ще се използват пясък, чакъл, бетон, гориво и др. Експлоатацията на обекта не е свързана с използването на природни ресурси.
В процеса на реализация на инвестиционното предложение ще се отделят краткотрайно и периодично емисии на прах и отработени газове от транспортната техника. 
При реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат генерирани строителни отпадъци, които ще бъдат транспортирани за депониране в Регионалното депо в с. Стожер.  
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до формиране на  отпадъчни води.

Становища и възражения се приемат в деловодството на Община Каварна, на адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26 и РИОСВ – Варна, на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4