ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обяви за инвестиционно предложение на „ДЪЛБОКА“ ООД

„ДЪЛБОКА“ ООД, гр. Каварна, ул. „Раковски“ №16, ЕИК: 103142582, Управител Веселин Василев Прокопиев, УВЕДОМЯВА засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Основен ремонт и реконструкция на съществуваща сграда за предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионти от аквакултури и риболов – сграда с идентификатор 07257.28.618.2“ в района на съществуващата ферма за миди в местността Дълбока, в землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич.
В имота ще се ремонтира съществуваща сграда, предназначена за цех за преработка на миди и други аквапродукти.
Инвестиционното предложение има връзка с дейността на мидената ферма. Имотът попада в територията на защитени зони по Натура 2000: Калиакра и Комплекс Калиакра.
В близост до инвестиционното предложение няма обекти за здравна защита. Не се очаква трансгранично въздействие.  Към имота с инвестиционно предложение води съществуващ път.
За инвестиционното предложение ще се използват ограничено количество природни ресурси: ток, вода и природен газ.
Инвестиционното предложение не е свързано с отделянето на значителни вредни емисии във въздуха. Очаква се отделянето на незначителните им количества по време на строителния период от работата на строителната и транспортната техника: азотни оксиди, въглероден оксид, метан, амоняк, прахови частици. Поради краткостта на този период, отделяните емисии няма да са значителни и няма да влошат качеството на въздуха в района. Периодично, краткотрайно и незначително същите емисии ще се отделят от моторните двигатели на обслужващата техника при извозване на продукцията – 4 курса месечно.
По време на строителството се очаква да се отделят незначително количество строителни отпадъци.
По време на експлоатация ще се генерират:
•мидени черупки – предвижда се тяхното оползотворяване в птицеферми като добавка към храната на кокошките-носачки;
•утайки от измиване и почистване – код 02 02 01;
•материали, негодни за консумация или преработване – код 02 02 03;
•отпадъци от животински тъкани – код 02 02 02;
•хартиени и картонени опаковки – код 15 01 01;
•пластмасови опаковки – код 15 01 02;
•абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 – код 15 02 03;
•смесени битови отпадъци – код 20 03 01.
Третирането на строителните отпадъци ще бъде определено с Плана за управление на строителните отпадъци и съгласувано с община Каварна. За третирането на отпадъците ще бъдат сключени договори с фирми, имащи разрешителни документи за това.
Инвестиционното предложение формира ограничено количество отпадъчни води, които ще се препомпват от съществуваща КПС в ГПСОВ-Каварна.
На площадката на ИП няма да има съхранявани опасни вещества.
За повече информация: Веселин Прокопиев, 0899 911 373
Становища относно инвестиционното предложение се приемат в Oбщина Каварна и в кметство Българево в срок 30 дни от обявяването.