ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение на отдел "Екология и зелена система" за инвестиционно предложение на ET „ВАСИЛ ГРИГОРОВ”

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на открит склад, котелно помещение и инсталация за първична преработка на билки”, което ще се реализира в УПИ СVІІ, кв.1 по плана на гр. Каварна, общ. Каварна с Възложител  ЕТ „Васил Григоров”, гр. Балчик ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 10.11.2016г.  до 24.11.2016 г. вкл.
       
 Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.