ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява на Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.,

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 196 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г., Общински съвет-Каварна

1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен плап (ПУП) - изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна, в частта за кв. 19, кв. 24 от улица и част от О.Т 115 до О.Т. 113.
2. Разрешава изработването на проект за ПУП - изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна, в частта за кв. 19 и кв. 24, в обхват УПИ ІІ-96, УПИ ІІІ-96, УПИ ІV-98 в кв. 19, УПИ І-97, УПИ ІІ-97, УПИ ІІІ-97,98 и УПИ ІV-98 в кв. 24, и част от улична отсечка между двата квартала от О.Т. 115 до О.Т. 113.
3. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.