ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява на Решение № 197 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 197 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016 г. Общински съвет - Каварна

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна със следните засегнати имоти: имот с идентификатор 35064.120.9 – пасище и имот с идентификатор 35064.120.6 – полски път в землище гр. Каварна, общ. Каварна, общинска собственост .
  2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.