ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обява на Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание проведено на 25.10.2016 г

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 199 по Протокол № 15 от заседание, проведено на 25.10.2016 г, Общински съвет - Каварна

1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І-169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ І-256, кв. 2; УПИ І-163, ІІ-181, ІІІ-206, ІV-175, кв. 3, по плана на  курортен  комплекс „БЯЛАТА ЛАГУНА” с. Топола, Община Каварна 
2. Възлага на Кмета на община Каварна да извърши последващи действия съгласно закона.