ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на Младен Златанов

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за изграждане на „Ресторант и жилищна сграда”, което  ще се реализира в ПИ № 05009.200.149  по плана на с. Божурец, общ. Каварна, област Добрич с Възложител  Младен Златанов, гр. Добрич ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 18.11.2016г.  до 01.12.2016 г. вкл.
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.