ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Мерки на Общинската епизоотична комисия за превенция на високопатогенна Инфлуенца по птиците

Във връзка с констатирани огнища на високопатогенна Инфлуенца по птиците в Германия, Австрия, Унгария, Полша и Хърватска (Европейска комисия ADNS) и с цел недопускане проникването на болестта на територията на Република България и по конкретно на територията на община Каварна от мигриращи птици, общинската епизоотична комисия на заседанието си  провело се на 17.11.2016 г. определи следните, задължителни за изпълнение, профилактични мерки:
1. Собствениците и управителите на птицевъдни обекти и „задни дворове”:
• да не допускат излизането на птици извън дворовете на стопаните;
• да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашните птици;
• да създадат условия за разделно отглеждане на домашните патици и гъски от други видове домашни птици;
• да съхраняват в закрити помещения фуража, с който изхранват птиците;
2. Да уведомят незабавно, обслужващия обекта ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност. 
3. Забранява се провеждането на изложби, пазари и други събирания на домашни или други птици на територията на община Каварна.
Настоящите мерки да се сведат до знанието на всички стопанства, отглеждащи животни на територията на община Каварна чрез кметовете и кметските наместници, органите на РУ Каварна към ОД на МВР Добрич, както и да бъдат разгласени чрез средствата за масово осведомяване.