ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед №1185 /22.11.2016г.,гр.Каварна

ЗАПОВЕД
№1185
гр.Каварна, 22.11.2016г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 181 от протокол № 14 от 12.09.2016г. на Общински съвет - Каварна, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а ал.1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи  /ППЗСПЗЗ/ и списъка към тях предоставен от ОД ”З”- Добрич

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се сключат договори за наем на имоти от ОПФ - полски пътища, включени в масивите за ползване, съгласно заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора ОД”З”-Добрич, между община Каварна и съответните ползватели, подали заявления по чл.75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ и определени със списък предоставен от ОД „З” – Добрич, за стопанската 2016г. - 2017г., по цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Митко Недев - заместник кмет „ФИР” в община Каварна. 
Неразделна част от настоящата заповед е списък на имотите полски пътища, включени в масивите за ползване.
Настоящата заповед може да се обжалва по административен ред  пред областния управител и по съдебен ред пред АС Добрич, в 14 дневен срок от съобщаването и, чрез административния орган издал заповедта, като обжалването не спира изпълнението.
Заповедта да се връчи на заинтересованите страни за сведение и изпълнение.

                                

                        НИНА  СТАВРЕВА   /п/ /
                                                     

                        Кмет на община Каварна

Прикачени файлове