ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно Подробен устройствен план – план за регулация за кв. 10, с. Топола

Община Каварна на основание чл. 128, ал. (3) от Закона за устройството на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) засягащ имот с идентификатор 72693.501.28 по КККР на с. Топола – част от УПИ XIV-28 в кв. 10 по регулационния план на с. Топола, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. (5) от Закона за устройството на територията в 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по плана до Главния архитект на Община град Каварна.